Love Tumblr Themes

hindi naman talaga siya manhid

ayaw lang niyang makaramdam ng
emosyong hindi naman pala dapat
maramdaman

ayaw niyang maging FEELER
ayaw din niyang MASAKTAN

In every girls life, 

there’s a boy she’ll never forget

In every boy’s life 

there’s a girl he can never get

()

to handle yourself use your head 

to handle others use your heart

to handle your dreams use both

()